Câu 3:Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì? Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi…

Mọi người giúp mình với ạ

Câu 45 : Hãy sắp xếp những bước đề tạo link bảng là :
1. Chọn Tool \ Relationships

2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

3. Đóng hộp thoại Relationships/ Yes đề lưu lại

4. Chọn những bảng sẽ link

A. 4, 2, 3, 1

B. 1, 4, 2, 3
C. 1, 2, 3, 4
D. 2, 3,4, 1

Câu 46: Trong Access, để tạo mối liên kết giữa các bảng, ta thực hiện : ….. -> Relationships
A. Tools

B. Format
C. Insert
D. Edit

Câu 47: Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có:
A. Số trường bằng nhau

B. Số bản ghi bằng nhau
C. Khóa chính giống nhau .
D. Tất cả đều sai

Câu 48: Mẫu hỏi thường dùng để:

A. Sắp xếp bản ghi

B. Tổng hợp thông tin
C. Thực hiện giám sát
D. Tât cả đêu đúng

Câu 49: Khi tạo biểu mẫu, ta muốn tính cột tổng điểm là tổng của cột Toán và cột Văn thì biểu thức nào sau đây đúng
A. Tong:=[Toan] + Van

B. Tong : [ Toan ] + [ Van ] C. Tong = Toan + Van
D. Tong : = Toan + Van

Câu 50: Khi tạo biểu mẫu, muốn đếm có bao nhiêu học sinh Nam ta sử dụng hàm nào sau đây?
A. Sum

B. Count
C. Max

D. AVG
Câu 51: Tạo biểu mẫu: Khi muốn đặt điều kiện ta viết điều kiện vào dòng nào trên lưới QBE?

A. Criteria

B. Show _

C. Sort
D. Table

Cau 52: Tao biểu mẫu: Khi muốn đặt một trường nào đó hiển thị hay không ta chọn vào dòng nào trên lưới QBE?
A. Criteria

B. Show
C. Sort
D. Table

Câu 53: Tạo biểu mẫu: Khi muốn thục hiện tính toán ta chọn vào dòng nào trên lưới QBE?
A. Criteria

B. Total
C. Sort
D.Table

Câu 54: Hãy sắp xếp các thao tác tạo biểu mẫu sau đây cho đúng trình tự: (1) Chọn các trường cần thiết (2): Chọn nguồn dữ
liệu (3): Create query in design view (4): Khai báo: điều kiện, sắp xếp, tính toán, gộp nhóm (5): Lưu lại.

A. 3, 2, 1, 4, 5

B. 3, 1, 2, 5, 4
C. 3, 1, 2, 4, 5
D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 55: Khi muốn đưa ra DS học sinh, điểm các môn và tổng điểm ta có thể thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Lọc theo mẫu

B. Tìm kiếm trong bản
C. Tạo mẫu hỏi
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 56: Khi muốn xem dữ liệu được tạo ra bởi mẫu hỏi ta mở mẫu hỏi đó ở chế độ nào
A. Trang dữ liệu

B. Thiết kế
C. A và B

Câu 57: Báo cáo thường được sử dụng nhằm mục đích gì?
A. Cập nhật thông tin

B. Xem thông tin
C. Tổng hợp thông tin
D. Cả B và C

Cau 58: Khi muốn trình bày theo mẫu in an danh sách họ tên học sinh và tông điểm ta có thể tạo ra đối tượng nào?
A. Bảng

B. Biểu mẫu

C. Mẫu hỏi
D. Báo cáo

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon