Lý Thuyết Bài 1: Nửa Mặt Phẳng – Chương II Hình Học Lớp 6 Tập 2

Chương II: Góc – Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

Nội dung bài 1 nửa mặt phẳng chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Bài học giúp bạn hiểu thế nào là nửa mặt phẳng bờ a, nắm khái niệm nữa mặt phẳng bờ a, biết cách gọi tên nửa mặt phẳng, từ đó nhận ra tia nằm giữa hai tia trải qua hình vẽ, nửa mặt phẳng không chứa điểm M, tia không nằm giữa hai tia. Về kỷ năng giúp bạn nhận ra được nửa mặt phẳng, biết vẽ tia nằm giữa hai tia .

1. Nửa mặt phẳng bờ a

– Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a .
– Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau .

– Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đổi nhau.

– Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm B và nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm C là hai nửa mặt phẳng đối nhau .
– Hai điểm A, B nằm cùng phía so với đường thẳng a, hai điểm A, C ( hoặc B, C ) nằm khác phía so với đường thẳng a .

Câu hỏi 1 bài 1 trang 72 sgk hình học lớp 6 tập 2:

a. Hãy nêu những cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng ( I ), ( II ) .
b. Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?
Trả lời :

Câu a: Cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II) là: Mặt phẳng (I) là mặt phẳng bờ a chứa điểm N, Mặt phẳng (II) là mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.

Câu b:

Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

– Đoạn thẳng MN không cắt a
– Đoạn thẳng MP có cắt a

2. Tia nằm giữa hai tia

Cho ba tia Ox, Oy, Oz chung gốc. Lấy điểm M bất kỳ trên tia Ox, lấy điểm N bất kỳ trên tia Oy ( M và N đều không trùng với điểm O ) .
Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy .

Câu hỏi 2 bài 1 trang 72 sgk hình học lớp 6 tập 2: Cho hình vẽ

Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

Ở hình 3 b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
Ở hình 3 c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không ? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
Trả lời :
– Hình 3 b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy vì tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại O .
– Hình 3 c, tia Oz không cắt đoạn thẳng MN, tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy .

Bài Tập & Giải Bài Tập SGK Bài 1 Nửa Mặt Phẳng

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 1 nửa mặt phẳng chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Bài học giúp bạn phân biệt được nửa mặt phẳng, biết vẽ tia nằm giữa hai tia. Giải bài tập sgk theo nhiều cách khác nhau .

Bài Tập 1 Trang 73 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng.

Bài Tập 2 Trang 73 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không ?

Bài Tập 3 Trang 73 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Điền vào chỗ trống trong những phát biểu sau :
a. Bất kỳ đường thằng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai … ..
b. Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia 0 x cắt … ..

Bài Tập 4 Trang 73 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt những đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C .
a. Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a ,
b. Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không ?

Bài Tập 5 Trang 73 SGK Hình Học Lớp 6 – Tập 2

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM .
Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
Trên là kim chỉ nan và giải bài tập sgk bài 1 nửa mặt phẳng chương 2 hình học lớp 6 tập 2. Giúp bạn hiểu khái niệm nửa mặt phẳng, biết khái niệm hai nửa mặt phẳng đối nhau .

5/5 (1 bình chọn)

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon