Bài tập 17,18,19,20 trang 15 SGK Toán lớp 7 tập 1: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 4: Giải bài 17,18,19,20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 -Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ; cộng, trừ, nhân, chia số thập phân – Chương 1 Đại số lớp 7.

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số ít hữu tỉ x, kí hiệu là | x |, được xác lập như sau :

gia tri tuyet doi cua so huu ti

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia những số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc những phép tính đã biết về phân số

 Giải bài tập trang 15 – Toán 7 tập 1:

Bài 17. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

a ) | – 2,5 | = 2,5
b ) | – 2,5 | = – 2,5
c ) | – 2,5 | = – ( – 2,5 )
2. Tìm x, biết :
a ) | x | = 1/5
b ) | x | = 0,37
c ) | x | = 0
d ) | x | = 1 ( 2/3 )

HD giải: 1. Ta có |x| ≥ 0, nên các câu:

a ) | – 2,5 | = 2,5 đúng
b ) | – 2,5 | = – 2,5 saiQuảng cáo
c ) | – 2,5 | = – ( – 2,5 ) = 2,5 đúng
2. Tìm x
a ) | x | = 1/5 ⇒ x = ± 1/5
b ) | x | = 0,37 ⇒ x = ± 0,37
c ) | x | = 0 ⇒ x = 0
d ) | x | = 1 ( 2/3 ) ⇒ x = ± 1 ( 2/3 )

Bài 18.  Tính

a ) – 5,17 – 0,469
b ) – 2,05 + 1,73
c ) ( – 5,17 ). ( – 3,1 )
d ) ( – 9,18 ) : 4,25

HDa) -5,17 – 0,469 = – (5,17 + 0,469 ) = -5,639

Quảng cáo
b ) – 2,05 + 1,73 = – ( 2,05 – 1,73 ) = – 0,32
c ) ( – 5,17 ). ( – 3,1 ) = 16,027
d ) ( – 9,18 ) : 4,25 = – 2,16

Bài 19 trang 15 SGK toán 7. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng :
S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 )
= ( ( – 2,3 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 ) ) + 41,5
= ( – 4,5 ) + 41,5
= 37
Bài làm của Liên
S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 )
= ( ( – 2,3 ) + ( – 0,7 ) + ( + 41,5 ) + ( – 1,5 ) )
= ( – 3 ) + 40
= 37
a ) Hãy lý giải cách làm của mỗi bạn
b ) Theo em nên làm cách nào ?

Giải: a) Bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm các số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu

Bạn Liên nhóm những cặp số hạng một cách hài hòa và hợp lý, thu gọn, sau đó tính tổng hai số hạng trái dấu
b ) Theo em, trong trường hợp này nên làm theo cách của bạn Liên, vì nó dễ làm, hài hòa và hợp lý, và giải thuật đẹp hơn

Bài 20. Tính nhanh:

a ) 6,3 + ( – 3,7 ) + 2,4 + ( – 0,3 )
b ) ( – 4,9 ) + 5,5 + 4,9 + ( – 5,5 )
c ) 2,9 + 3,7 + ( – 4,2 ) + ( – 2,9 ) + 4,2
d ) ( – 6,5 ). 2,8 + 2,8. ( – 3,5 )

Đ/s: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + ((-3,7) + (-0,3)) = 8,7 + (-4) = 4,7

b ) ( – 4,9 ) + 5,5 + 4,9 + ( – 5,5 ) = ( ( – 4,9 ) + 4,9 ) + ( 5,5 + ( – 5,5 ) ) = 0 + 0 = 0
c ) 2,9 + 3,7 + ( – 4,2 ) + ( – 2,9 ) + 4,2 = ( 2,9 + ( – 2,9 ) ) + ( ( – 4,2 ) + 4,2 ) + 3,7 = 3,7
d ) ( – 6,5 ). 2,8 + 2,8. ( – 3,5 ) = 2,8. ( ( – 6,5 ) + ( – 3,5 ) ) = 2,8. ( – 10 ) = – 28

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon