Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thực chất là

Câu hỏi: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là

A. Ngôn ngữ lập trình Pascal
B. Ngôn ngữ C
C. Các kí hiệu toán học dùng để thực thi những đo lường và thống kê

D. Hệ thống các kí hiệu để mô tả Cơ sở dữ liệu

Đáp án đúng D.

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là mạng lưới hệ thống những kí hiệu để diễn đạt cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, Với hệ quản trị Cơ sở dữ liệu như lúc bấy giờ, người dùng hoàn toàn có thể tạo lập Cơ sở dữ liệu trải qua những giao diện đồ họa, minh họa .

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Về cơ bản, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu gồm có những lệnh :
– CREATE : định nghĩa và tạo mới đối tượng người dùng CSDL .
– ALTER : đổi khác định nghĩa của đối tượng người tiêu dùng CSDL .

– DROP: Xoá đối tượng CSDL đã có.

Cơ sở dữ liệu ( Database ) là một tập hợp những dữ liệu có tổ chức triển khai, thường được tàng trữ và truy vấn điện tử từ mạng lưới hệ thống máy tính. Khi cơ sở dữ liệu ( gọi tắt là CSDL ) phức tạp hơn, chúng thường được tăng trưởng bằng cách sử dụng những kỹ thuật phong cách thiết kế và quy mô hóa chính thức .
Sự độc lạ cơ bản giữa cơ sở dữ liệu và dữ liệu thường thì đó là tính cấu trúc sắp xếp có mạng lưới hệ thống. Dữ liệu không thôi hoàn toàn có thể là bất kể thông tin nào chưa được sắp xếp hay cấu trúc theo một trật tự đơn cử ví dụ văn bản trên một file được coi là dữ liệu, hay dữ liệu trên một video hay tập tin .
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL được cho phép ta Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu đồng thời giúp tất cả chúng ta Khai báo những ràng buộc trên dữ liệu .
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là ngôn ngữ để người dùng diễn đạt nhu yếu update hay khai thác thông tin. Thao tác dữ liệu gồm : Cập nhật ( nhập, sửa, xóa dữ liệu ) và khai thác ( sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo giải trình, … ) .
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu gồm có những lệnh được cho phép khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và những ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là SQL ( Structured Query Language – Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc ) .

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon