Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án – Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 17 : Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông có đáp án không thiếu những mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 .

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1. Khái niệm hệ thống thông tin:

A. Là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện .
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện là khái niệm hệ thống viễn thông.

Câu 2. Khái niệm hệ thống viễn thông:

A. Là hệ thống dùng những giải pháp để thông tin cho nhau những thông tin thiết yếu .
B. Là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện .
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết là khái niệm hệ thống thông tin.

Câu 3. Có mấy môi trường truyền dẫn thông tin?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 môi trường truyền dẫn thông tin: truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

Câu 4. Hệ thống thông tin được chia làm mấy phần chính?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống thông tin được chia làm 2 phần chính: phần phát thông tin và phần thu thông tin.

Câu 5. Hệ thống viễn thông được chia làm mấy phần chính?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống thông tin được chia làm 2 phần chính: phần phát thông tin và phần thu thông tin.

Câu 6. Sơ đồ khối phần phát thông tin gồm mấy khối chính?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối phần phát thông tin có các khối: nguồn thông tin, xử lí tin, điều chế và mã hóa, đường truyền.

Câu 7. Khối đầu tiên của phần phát thông tin là gì?

A. Nguồn thông tin
B. Xử lí tin
C. Điều chế, mã hóa
D. Đường truyền

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các khối của phần phát thông tin là:

Khối 1 : Nguồn thông tin
Khối 2 : Xử lí tin
Khối 3 : Điều chế, mã hóa
Khối 4 : Đường truyền

Câu 8. Khối thứ hai của phần phát thông tin là gì?

A. Nguồn thông tin
B. Xử lí tin
C. Điều chế, mã hóa
D. Đường truyền

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Các khối của phần phát thông tin là:

Khối 1 : Nguồn thông tin
Khối 2 : Xử lí tin
Khối 3 : Điều chế, mã hóa
Khối 4 : Đường truyền

Câu 9. Khối thứ ba của phần phát thông tin là gì?

A. Nguồn thông tin
B. Xử lí tin
C. Điều chế, mã hóa
D. Đường truyền

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các khối của phần phát thông tin là:

Khối 1 : Nguồn thông tin
Khối 2 : Xử lí tin
Khối 3 : Điều chế, mã hóa
Khối 4 : Đường truyền

Câu 10. Khối cuối cùng của phần phát thông tin là gì?

A. Nguồn thông tin
B. Xử lí tin
C. Điều chế, mã hóa
D. Đường truyền

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các khối của phần phát thông tin là:

Khối 1: Nguồn thông tin

Khối 2 : Xử lí tin
Khối 3 : Điều chế, mã hóa
Khối 4 : Đường truyền

Câu 11. Sơ đồ khối phần thu thông tin gồm mấy khối chính?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối phần thu thông tin có các khối: nhận thông tin, xử lí tin, giải điều chế và mã hóa, thiết bị đầu cuối.

Câu 12. Khối đầu tiên của phần thu thông tin là:

A. Nhận thông tin
B. Xử lí tin
C. Giải điều chế, giải thuật
D. Thiết bị đầu cuối

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các khối của phần thu thông tin là:

+ Khối 1 : Nhận thông tin
+ Khối 2 : Xử lí tin
+ Khối 3 : Giải điều chế, giải thuật
+ Khối 4 : Thiết bị đầu cuối

Câu 13. Khối thứ hai của phần thu thông tin là:

A. Nhận thông tin
B. Xử lí tin
C. Giải điều chế, giải thuật
D. Thiết bị đầu cuối

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Các khối của phần thu thông tin là:

+ Khối 1 : Nhận thông tin
+ Khối 2 : Xử lí tin
+ Khối 3 : Giải điều chế, giải thuật
+ Khối 4 : Thiết bị đầu cuối

Câu 14. Khối thứ ba của phần thu thông tin là:

A. Nhận thông tin
B. Xử lí tin
C. Giải điều chế, giải thuật
D. Thiết bị đầu cuối

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các khối của phần thu thông tin là:

+ Khối 1 : Nhận thông tin
+ Khối 2 : Xử lí tin
+ Khối 3 : Giải điều chế, giải thuật
+ Khối 4 : Thiết bị đầu cuối

Câu 15. Khối thứ tư của phần thu thông tin là:

A. Nhận thông tin
B. Xử lí tin
C. Giải điều chế, giải thuật
D. Thiết bị đầu cuối

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các khối của phần thu thông tin là:

+ Khối 1 : Nhận thông tin
+ Khối 2 : Xử lí tin
+ Khối 3 : Giải điều chế, giải thuật
+ Khối 4 : Thiết bị đầu cuối

Câu 16. Tìm điểm giống nhau giữa thông tin và viễn thông ?

A. Hệ thống thông tin là một phần của hệ thống viễn thông
B. Đều truyền thông tin
C. Đều truyền đi bằng vô tuyến
D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Điểm giống và khác nhau giữa thông tin và viễn thông :

– Giống nhau : đều truyền thông tin
– Khác nhau : HTVT là một phần của HTTT ; HTVT truyền đi bằng vô tuyến còn HTTT truyền đi bằng vô tuyến và đường truyền .

Câu 17. Phương pháp truyền thông tin hiện nay là:

A. Chỉ có truyền trực tuyến .
B. Chỉ có truyền bằng sóng .
C. Truyền trực tuyến và truyền bằng sóng .
D.Tất cả đều sai .

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Thông tin được truyền bằng các môi trường truyền dẫn khác nhau, bằng truyền trực tuyến hay qua không gian.

Câu 18. Sơ đồ khối một máy thu thông tin có trình tự như sau:

A. Nhận thông tin → Xử lí thông tin → Thiết bị đầu cuối .
B. Xử lí thông tin → Nhận thông tin → Thiết bị đầu cuối
C. Thiết bị đầu cuối → Nhận thông tin → Xử lí thông tin .
D. Tất cả đều đúng .

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sơ đồ khối phần thu thông tin theo thứ tự:

b 1647936288

Nên đáp án A đúng .

Các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 18 : Máy tăng âm có đáp án

Trắc nghiệm Bài 19: Máy thu thanh có đáp án

Trắc nghiệm Bài 20 : Máy thu hình có đáp án
Trắc nghiệm Bài 22 : Hệ thống điện Quốc Gia có đáp án
Trắc nghiệm Bài 23 : Mạch điện xoay chiều ba pha có đáp án

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon