Giải Bài Tập SGK Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu – Hóa Học Lớp 9

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Các em đã học về metan, etilen, axetilen và benzen. Chúng ta hãy tìm hiểu và khám phá về mối quan hệ giữa cấu trúc phân tử với đặc thù của những hiđrocacbon trên và những ứng dụng của chúng .

I. Kiến Thức Cần Nhớ

Nhớ lại cấu trúc, đặc thù và ứng dụng của metan, etilen, axetilen, benzen rồi hoàn thành xong bảng tổng kết sau :

Mê tan \(CH_4\) Etylen \(C_2H_4\) Axetilen \(C_2H_2\) Benzen \(C_6H_6\)
Công thức thức cấu tạo Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu
Đặc điểm điểm cấu Chỉ có liên kết đơn Có một liên kết đôi Có một liên kết ba Mạch vòng 6 cạnh đều, có 3 liên kết đôi xếp xen kẻ 3 liên kết đơn.
Phản ứng đặc trưng Phản ứng thế Phản ứng cộng và trùng hợp Phản ứng cộng Phản ứng thế và phản ứng cộng.
Ứng dụng chính Nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và công nghiệp Nguyên liệu điều chế nhựa: PE, rượu etylic, axit axetic. Nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp Dung môi, nguyên liệu trong công nghiệp

Các phản ứng minh họa

1. Metan: Phản ứng thế với \(Cl_2\) khi có ánh sáng

\ ( CH_4 + Cl_2 \ xrightarrow { ánh sáng } CH_3Cl + HCl \ )

2. Etilen: Phản ứng cộng với dung dịch brom, trùng hợp

\ ( CH_2 = CH_2 + Br_2 → BrCH_2 – CH_2Br \ )

3. Axetilen: Phản ứng cộng với dung dịch brom

\ ( HC ≡ CH + Br → BrHC = CHBr \ )

4. Benzen: Phản ứng thế với \(Br_2\), phản ứng cộng với \(H_2\)

\ ( C_6H_6 + Br_2 \ xrightarrow { Fe, t ^ 0 } C_6H_5Br + HBr \ )

II. Sơ Đồ Tư Duy Tổng Kết Bài Học

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Sơ đồ tư duy Metan

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Sơ đồ tư duy Etilen

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Sơ đồ tư duy Axetilen

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Sơ đồ tư duy Benzen

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Sơ đồ tư duy hiđrocacbon

III. Bài Tập

Hướng dẫn những bạn hoàn thành xong những bài tập sgk bài 42 luyện tập chương 4 hiđrocacbon nguyên vật liệu chương 4 hóa học 9. Bài giải giúp bạn cũng có kiến thức và kỹ năng metan, etilen, axetilen và benzen .

Bài Tập 1 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Viết công thức cấu trúc vừa đủ và thu gọn của những chất hữu cơ có công thức phân tử sau : \ ( \ ) \ ( C_3H_8 ; C_3H_6 ; C_3H_4 \ ) .
>> Xem : giải bài tập 1 trang 133 sgk hóa học lớp 9

Bài Tập 2 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Có hai bình đựng hai chất khí là \ ( \ ) \ ( CH_4, C_2H_4 \ ). Chỉ dùng dung dịch brom hoàn toàn có thể phân biệt được hai chất khí trên không ? Nêu cách triển khai .
>> Xem : giải bài tập 2 trang 133 sgk hóa học lớp 9

Bài Tập 3 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau?

A. \ ( \ ) \ ( CH_4 \ )
B. \ ( C_2H_2 \ )
C. \ ( C_2H_4 \ )
D. \ ( C_6H_6 \ )
>> Xem : giải bài tập 3 trang 133 sgk hóa học lớp 9

Bài Tập 4 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí \ ( \ ) \ ( CO_2 \ ) và 5,4 gam \ ( H_2O \ ) .
a. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào ?
b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A .
c. Chất A có làm mất màu dung dịch brom không ?
d. Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng .
>> Xem : giải bài tập 4 trang 133 sgk hóa học lớp 9
Hướng dẫn triển khai xong những bài tập sgk bài 42 luyện tập chương 4 hiđrocacbon nguyên vật liệu chương 4 hóa học 9. Hi vọng bài viết giúp ích cho những bạn trong việc tìm giải thuật mới, chiêu thức giải triển khai xong những bài tập sgk .

5/5 (1 bình chọn)

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon