Hcooh Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Hcooh Là Một Axit Yếu

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Cho dãy những chất sau đây : Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, Mg ( OH ) 2, C6H6, NH4Cl. Số chất điện li trong dãy là : A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Bạn đang xem: Hcooh là chất điện li mạnh hay yếu

*
Chọn đáp án D Các em quan tâm : Chất điện ly với chất tan được trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ Na, Cl2, … nguyên do là vì những chất này tính năng với nước tạo thành chất điện ly tương ứng như NaOH, HCl, HClO, … Chất điện ly mạnh là chất khi những phân tử tan trong nước thì phân li trọn vẹn do đó những chất như BaSO4, CaCO3 … là những chất điện ly mạnh ! Vậy những chất điện ly gồm có : KH2PO4, CH3COONa, HCOOH, Mg ( OH ) 2, NH4Cl.
Cho dãy những chất sau đây : Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, Mg ( OH ) 2, C6H6, NH4Cl. Số chất điện li trong dãy là :

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Chọn đáp án D

Các em chú ý quan tâm : Chất điện ly với chất tan được trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ Na, Cl2, … nguyên do là vì những chất này tính năng với nước tạo thành chất điện ly tương ứng như NaOH, HCl, HClO, …Chất điện ly mạnh là chất khi những phân tử tan trong nước thì phân li trọn vẹn do đó những chất như BaSO4, CaCO3 … là những chất điện ly mạnh !Vậy những chất điện ly gồm có : KH2PO4, CH3COONa, HCOOH, Mg ( OH ) 2, NH4Cl.
Cho dãy những chất sau đây : Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, Mg ( OH ) 2, C6H6, NH4Cl. Số chất điện li trong dãy là : A. 4 B. 6 C. 3 D. 5C họn đáp án D Các em quan tâm : Chất điện ly với chất tan được trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ Na, Cl2, … nguyên do là vì những chất này công dụng với nước tạo thành chất điện ly tương ứng như NaOH, HCl, HClO … Chất điện ly mạnh là chất khi những phân tử tan trong nước thì phân li trọn vẹn do đó những chất như BaSO4, CaCO3 … là những chất điện ly mạnh ! Vậy những chất điện ly gồm có : KH2PO4, CH3COONa, HCOOH, Mg ( OH ) 2, NH4Cl
Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Hóa họcGửi HủyChọn đáp án D Các em quan tâm : Chất điện ly với chất tan được trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ Na, Cl2, … nguyên do là vì những chất này công dụng với nước tạo thành chất điện ly tương ứng như NaOH, HCl, HClO … Chất điện ly mạnh là chất khi những phân tử tan trong nước thì phân li trọn vẹn do đó những chất như BaSO4, CaCO3 … là những chất điện ly mạnh ! Vậy những chất điện ly gồm có : KH2PO4, CH3COONa, HCOOH, Mg ( OH ) 2, NH4Cl
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )

Bài 1: Cho dãy chất sau: CH3COOH, Ca(OH)2 , CH3COONa, NaOH, MgSO4 , HClO, HI, HBrO4 , KNO3 , NH4Cl, H2S, H3PO4 , HClO4 , HF, HCl– Những chất nào là chất điện li mạnh, những chất nào là chất điện li yếu? Viết cácphương trình phân li tương ứngBài 2: Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch sau:a, Ba(N03)2 0,1M b, HNO3 0,02M c, KOH 0,01M 

d, CaCl2 0,05 M e, H2SO4 0,02 M f, Ba ( OH ) 2 0,06 M
Lớp 11 Hóa học
0
0
Gửi Hủy
Lớp 11 Hóa họcGửi HủyCho những chất sau : HBr, Na2s, KOH, CH3COOH, H2SO4, Ba ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2A lCl3a ) Phân loại chất điện li mạnh, yếub ) Viết phương trình điện li của những chất
Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li
1
0
Gửi Hủy
Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện liGửi Hủy- Chất điện li mạnh\ ( HBr \ rightarrow H ^ + + Br ^ – \ )\ ( Na_2S \ rightarrow2Na ^ + + S ^ { 2 – } \ )\ ( KOH \ rightarrow K ^ + + OH ^ – \ )\ ( H_2SO_4 \ rightarrow2H ^ + + SO_4 ^ { 2 – } \ )

\(Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba^{2+}+2OH^-\)

\ ( AlCl_3 \ rightarrow Al ^ { 3 + } + 3C l ^ – \ )- Chất điện li yếu\ ( CH_3COOH ⇌ CH_3COO ^ – + H ^ + \ )\ ( Mg \ left ( OH \ right ) _2 ⇌ Mg \ left ( OH \ right ) ^ + + OH ^ – \ )\ ( Mg \ left ( OH \ right ) ^ + ⇌ Mg ^ { 2 + } + OH ^ – \ )
Đúng 2
Bình luận (0)
Đúng 2B ình luận ( 0 )Cho những chất sau : Cl2 ; KH2PO4 ; C3H5 ( OH ) 3 ; CH3COONa ; HCOOH ; Mg ( OH ) 2 ; C6H6 ; NH4Cl ; HF ; H2S ; H2SO3. Số chất điện ly trong dãy là A. 9 B. 8 C. 6 D. 7
Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Hóa học

Đáp án B

Các chất là : KH2PO4 ; CH3COONa ; HCOOH ; Mg ( OH ) 2 ; NH4Cl ; HF ; H2S ; H2SO3
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Câu1 : Cho những chất có công thức sau : Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba ( OH ) 2, SO2, glucozo ( C6H12O6 ), NaOH, Fe2O3, Fe ( OH ) 2. a ) Cho biết chất nào là chất điện li mạnh, chất nào là chất điện li yếu, chất không điện li. b ) Viết phương trình điện li những chất trên.
Lớp 11 Hóa học Bài 1: Sự điện li
0
0
Gửi Hủy
Lớp 11 Hóa học Bài 1 : Sự điện liCho những chất : AgCl, NaOH, NH4Cl, CH3COOH, HCOOH, HF. Số chất điện li yếu trong dung dịch nước là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 11 Hóa họcGửi Hủy

Đáp án A

Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Cho những chất sau : K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, Mg ( OH ) 2. Các chất điện li yếu là :

A. Mg(OH)2, NH4Cl, HNO2

B. HClO, HNO2, K3PO4

C. HClO, HN2, Mg(OH)2

D. Mg(OH)2, HNO2, H2SO4

Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Hóa học

Chọn C.

Các chất H2SO4, K4PO4, NH4Cl là những chất điện li mạnh
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Cho những chất sau : K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, Mg ( OH ) 2. Các chất điện li yếu là :

A. HClO, HNO2, K3PO4.

B. HClO, HNO2, Mg(OH)2

C. Mg(OH)2, NH4Cl, HNO2

D.

Xem thêm: Axit Sunfuric Là Gì ? Tính Chất, Ứng Dụng Của Axit Sunfuric

Mg(OH)2, HNO2, H2SO4.

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Lớp 11 Hóa học

Đáp án B

Các chất H2SO4, K4PO4, NH4Cl là những chất điện li mạnh
Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com
Đúng 0B ình luận ( 0 ) olm.vn hoặc hdthoromanhords.com

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon