Hãy cho biết kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện xong các câu lệnh

Câu 1: Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:

Begin
Writeln ( ‘ Day la lop TIN HOC ‘ ) ;
End .
A. ‘ Day la lop TIN HOC ‘
B. Không chạy được vì có lỗi
C. Day la lop TIN HOC
D. ” Day la lop TINHOC ”
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal, lệnh Write hoặc Writeln dùng để đưa kết quả ra màn hình và giá trị đó được bao bởi cặp dấu nháy.

Đáp án: A

Câu 2: Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây ?

A. Writeln ( x ) ;
B. Writeln ( x : 5 ) ;
C. Writeln ( x : 5 : 2 ) ;
D. Writeln ( ‘ x = ’, x : 5 : 2 ) ;
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong thủ tục Write hoặc Writeln để đưa kết quả ra màn hình (biến, hằng, biểu thức) có thể có quy cách ra. Đối với kết quả số thực có dạng:

                   : <độ rộng> :

Vì x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235 → lệnh đúng nhất là Writeln ( ‘ x = ’, x : 5 : 2 ) ;

Đáp án: D

Câu 3: Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau đây là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z); ?

A. Gõ 3, 4, 5 sau đó nhấn phím Enter ( giữa hai số liên tục gõ dấu phẩy ) ;
B. Gõ 3, 4, 5 sau đó nhấn phím Enter ( giữa hai số liên tục gõ một dấu cách ) ;
C. Gõ 3 sau đó nhấn phím Enter rồi gõ 4 sau đó nhấn phím Enter rồi gõ 5 sau đó nhấn phím Enter ;
D. Gõ 3 sau đó nhấn phím Tab rồi gõ 4 sau đó nhấn phím Tab rồi gõ 5 sau đó nhấn phím Enter ;
Hiển thị đáp án

Trả lời: Muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến x, y, z từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z);  ta có thể :

+ Gõ 3, 4, 5 những số cách nhau bởi dấu cách rồi nhấn Enter .
+ Gõ 3 sau đó nhấn phím Enter ( hoặc phím Tab ) rồi gõ 4 sau đó nhấn phím Enter ( hoặc phím Tab ) rồi gõ 5 sau đó nhấn phím Enter ;

Đáp án: A

Câu 4: Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?

A. Gõ “ Tran Van Thong 7.5 ” sau đó nhấn Enter ;
B. Gõ “ Tran Van Thong ” sau đó nhấn phím Enter rồi gõ “ 7.5 ” sau đó nhấn phím Enter ;
C. Gõ “ Tran Van Thong 7,5 ” sau đó nhấn phím Enter ;
D. Gõ “ Tran Van Thong ” rồi gõ dấu phẩy rồi gõ “ 7.5 ” sau đó nhấn phím Enter ;
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Để nhập giá trị cho từng biến muốn máy tính hiểu ta phải nhấn phím Enter hoặc dấu cách hoặc phím Tab .

Đáp án: B

Câu 5: Để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh

A. Write ( a : 8 : 3, b : 8 ) ;
B. Readln ( a, b ) ;
C. Writeln ( a : 8, b : 8 : 3 ) ;
D. Writeln ( a : 8 : 3, b : 8 : 3 ) ;
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong thủ tục Write hoặc Writeln để đưa kết quả ra màn hình (biến, hằng, biểu thức) có thể có quy cách ra. Quy cách ra như sau:

+ Đối với kết quả số thực có dạng :

                                       : <độ rộng> :

+ Đối với kết quả khác:            

                                      : <độ rộng>

Đáp án: C

Câu 6: Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh :

A. Write ( a, b ) ;
B. Real ( a, b ) ;
C. Readln ( a, b ) ;
D. Read ( ‘ a, b ’ ) ;
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: C

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau (a là một biến kiểu số thực):

a :=2345 ;

Writeln(‘a = ‘, a:8:3);

Sẽ ghi ra màn hình hiển thị ?
A. a = 2.345
B. a = 2.345 E + 01
C. Không đưa ra gì cả
D. a = 2345.000
Hiển thị đáp án

Trả lời: Lệnh Writeln(‘a = ‘, a:8:3); là đưa ra màn hình giá trị của a với độ rộng là 8 (tính cả dấu chấm) và số chữ số thập phân là 3. Vì giá trị của a là số nguyên nên phần thập phân là 3 chữ số 0.

Đáp án: D

Câu 8: Để in giá trị lưu trong  2 biến a và b ra màn hình ta dùng lệnh:

A. Write(a,b);

B. Real ( a, b ) ;
C. Readln ( a, b ) ;
D. Read ( ‘ a, b ’ ) ;
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: A

Câu 9: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x

A. Writeln ( ‘ Nhap x = ’ ) ;
B. Writeln ( x ) ;
C. Readln ( x ) ;
D. Read ( ‘ X ’ ) ;
Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: C

Câu 10: Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau :

X:= 10;

Writeln (x:7:2);

thì kết quả dạng nào sẽ Open trên màn hình hiển thị trong những dạng kết quả sau ?
A. 10 ;
B. 10.00
C. 1.000000000000000 E + 001 ;
D. _ _ 10.00 ;
Hiển thị đáp án

Trả lời: Lệnh Writeln (x:7:2);  đưa ra giá trị của x với độ rộng là 7 và 2 chữ số thập phân, khi thiếu chữ số thì kết quả in ra trên màn hình sẽ được thêm dấu cách ( biểu diễn bằng dấu gạch dưới).

Đáp án: D

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp không lấy phí !

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh 33e1b3af274b828c37653e72a97fa99f

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh 24e7b222dbe02384917737db061d4dc4

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh 19c45eb8f1c69ec9340998788e0e58ec

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh 70d832e6fb0048abb93b27133d3bd26c

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh 9ef730183c4c33ca2fbbea582fa70664

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh 39a306710aec0a09bfe5c473d8d18fd7

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh 3bdb651b59e65696065e9ccd122c3c80

hay cho biet ket qua in ra man hinh sau khi thuc hien xong cac cau lenh c590344df13bc75eebe055ceb12b69b3

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Video liên quan

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon