Câu hỏi tĩnh học potx – Tài liệu text

Câu hỏi tĩnh học potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.55 KB, 4 trang )

Câu 1 : Chọn câu sai khi nói về trọng tâm của vật :
a) Một vật rắn xác định chỉ có một trọng tâm
b) Trọng tâm là điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật.
c) Vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm là tâm đối xứng của vật.
d) Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm thì vật chuyển động tịnh tiến
Câu 2 :
Một vật có trọng lượng 100 N đặt trên mặt phẳng nghiêng  = 30
0
thì vật đứng yên.
Vậy lưc ma sát tác dụng lên vật là :
a) 50
3
N b) 50N c) Đáp số khác d) Không xác định
Câu 3 : Một vật rắn chịu tác dụng của một lực F. Chuyển động của vật là chuyển động :
a) Tịnh tiến b) Quay
c) Vừa quay vừa tịnh tiến d) Không xác định
Câu 4 : Chọn câu phát biểu đúng :
a) Mô men lực chỉ phụ thuôc vào độ lớc của lực
b) Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định
c) Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau, có giá khác nhau cùng
tác dụng vào một vật.
d) Ngẫu lực không có đơn vị đo
Câu 5 :
Cho hệ 2 vật cùng khối lượng m, cùng vận tôc v chuyển động ngược chiều. Động lượng của
hệ là :
a) mv b) 2mv c) 0 d) Đáp số khác
Câu 6 :
Cánh tay đòn của lực F đối với tâm quay O là :
a) Khoảng cách từ O đến điểm đặt của lực F
b) Khoảng cách từ O đến ngọn của vec tơ lực F
c) Khoảng cách từ O đến giá của lực F

d) Khoảng cách từ điểm đặt của lực F đến trục quay
Câu 7 : Một vật có trục quay cố định, chịu tác dụng của 1 lực F thì
a) Vật chuyển động quay
b) Vật đứng yên
c) Vật vừa quay vừa tịnh tiến d)
Vật chuyển động quay khi giá của lực không đi qua trục quay
Câu 8 :
Một vật không có trục quay cố định khi chịu tác dụng của ngẫu lực thì sẽ :
a) Chuyển động tịnh tiến b) Chuyển động quay
c) Vừa quay, vừa tịnh tiến d) Cân bằng
Câu 9 :
Chọn câu sai :
a) Khi giá của lực đi qua trục quay thì vật cân bằng
b) Mô men ngẫu lực phụ thuộc vào vị trí trục quay
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
c) Đơn vị của mô men ngẫu lực là N.m
d) Mô men của lực tuỳ thuộc vào cánh tay đòn của lực
Câu 10 : Cánh tay đòn của ngẫu lực là khoảng cách :
a) Từ trục quay đến giá của lực b) Giữa 2 giá của lực
c) Giữa 2 điểm đặt của ngẫu lực d) Từ trục quay đến điểm đặt của lực
Câu 11 :
Cân bằng của một vật là không bền khi trọng tâm của nó :
a) Có vị trí không thay đổi b) Có vị trí thấp nhất
c) Có vị trí cao nhất d) Ở gần mặt chân đế
Câu 12 :
Tác dụng một lực F có giá đi qua trọng tâm của một vật thì vật đó sẽ :
a) Chuyển động tịnh tiến b) Chuyển động quay
c) Vừa quay vừa tịnh tiến d) Chuyển động tròn đều
Câu 13 : Chọn câu sai :

a) Một vật chỉ có trạng thái cân bằng khi chịu tác dụng bởi cặp lực cân bằng
b) Khi vật chịu tác dụng của một ngẫu lực, vật sẽ chuyển động quay
c) Khi trọng tâm trùng với trục quay thì cân bằng của vật là cân bằng phiếm định
d) Cân bằng của vật càng bền vững khi mặt chân đế càng rộng
Câu 14 :
Đơn vị của mô men ngẫu lực là :
a) N/m b) N.m c) N/m
2
d) Không có
Câu 15 : Chọn câu phát biểu đúng :
a) Đơn vị động lượng là N.m
b) Một vật chịu tác dụng của ngẫu lực thì chỉ có chuyển động quay
c) Đơn vị của ngẫu lực là kgm/s
d) Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định
Câu 16 Chọn câu đúng:

Một vật rắn muốn cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực, thì hai lực đó phải là:
A. Trực đối không cân bằng. B. Trực đối cân bằng.
C. Trực đối bằng nhau. D. Trực đối không bằng nhau.
Câu 17 Chọn câu sai:
Trọng tâm của vật rắn là:
A. Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật rắn.
B. Điểm mà hai giá của trọng lực giao nhau tại vật rắn.
C. Điểm mà khi vật rắn dời chỗ thì nó cũng dời chỗ.
D. Điểm mà giá của trọng lực tác dụng lên vật rắn đi qua.
Câu 18 Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng nhất:

Một quyển sách nằm cân bằng trên mặt bàn vì phản lực
N

và trọng lực tác dụng lên nó quan hệ
với nhau như sau:
A.
PNB.
PN



C.
PND.
PN




Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A
B
O

Câu 19 Chọn câu sai: Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế là:

A. Giá của trọng lực tác dụng lên vật rắn phải đi qua mặt chân đế.
B. Đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật rắn gặp mặt chân đế.
C. Đường thẳng đi qua trọng tâm vật rắn gặp mặt chân đế.
D. Hình chiếu của trọng lực theo phương thẳng đứng là một điểm và phải nằm trong mặt chân đế.
Câu 20 Chọn câu sai:
Điều kiện nào sau đây để ba lực cùng tác dụng lên một vật rắn có thể cân bằng?
A. Ba lực cùng nằm trong một mặt phẳng.
B. Giá của ba lực đó giao nhau tại một điểm.
C. Tổng độ lớn của ba lực đó phải bằng không.
D. Hợp của hai trong ba lực phải cùng giá với lực thứ ba.
Câu 21 Có đòn bẩy như hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có
trọng lượng 30 N. Chiều dài đòn bẩy dài 50 cm. Khoảng cách từ đầu A
đến trục quay O là 20 cm. Vậy đầu B của đòn bẩy phải treo một vật
khác có trọng lượng là bao nhiêu để đòn bẩy cân bằng như ban đầu?

A. 15 N B. 20 N C. 25 N D. 30 N
Câu 22 : chọn câu đúng: Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của 3 lực không song
song là :
A.Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba
B. Ba lực đó có độ lớn bằng nhau
C. Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng quy.
D. Ba lực đó có giá vuông góc với nhau từng đôi một
Câu 23. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách phân tích một lực thành hai lực song song
A. Có vô số cách phân tích một lực thành hai lực song song.
B. Chỉ có duy nhất một cách phân tích một lực thành hai lực song song
C. Việc phân tích một lực thành hai lực song song phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
D. Chỉ có thể phân tích một lực thành hai lực song song nếu lực ấy có điểm đặt tại trọng tâm
của vật mà nó tác dụng.
Câu 24. Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 300 N, một thúng ngô nặng 200 N. Đòn
gánh dài 1m. Vai người ấy đặt ở điểm O cách hai đầu treo thúng gạo và thúng ngô các khoảng lần

lược là
21
,dd
bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng nằm ngang? Chọn kết quả đúng.
A.
mdmd 5.0,5.0
21

. B.
mdmd 4.0,6.0
21

.
C.
mdmd 6.0,4.0
21

. D.
mdmd 75.0,25.0
21

.
Câu 25. Một thanh chắn đường dài 7,8m có trọng lượng 2100N và có trọng tâm ở cách đầu bên trái
1,2 m .Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m. Để giữ thanh ấy nằm
ngang vào đầu bên phải có giá trị nào sau đây:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A. 2100N. B. 100N. C. 780 N. D.150N.

1- Chọn câu SAI:

Điều nào sau đây là sai sau khi nói về trường hợp của hệ cơ động lượng bảo toàn?
A. Hệ hoàn toán kín
B. Hệ không kín nhưng tổng hình chiếu các ngoại lực theo một phương nào đó bằng 0, thì theo
phương đó động lượng cũng được bảo toàn.
C. Tương tác của các vật trong hệ với vật bên ngoài chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
D. các vật trong hệ hoàn toàn không tương tác với vật bên ngoài.
3- Chọn câu ĐÚNG:
Lực tác dụng vào vật rắn có trục quay cố định không làm cho vật quay khi:
A. Giá của lực không đi qua trục quay.
B. Giá của lực vuông góc với mặt phẳng của vật.
C. Giá của lực đi qua trục quay.
D. Giá của lực song song với trục quay.
4- Chọn câu SAI:
A. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có mặt chân đế là đường thẳng đứng đi qua trọng tâm
của vật gặp mặt chân đế.
B. Vị trí cân bằng bền là vị trí trọng tâm của vật cao nhất.
C. Trọng tâm của vật phẳng, mỏng, đồng tính trùng với tâm linh học của vật.
D. Quyển sách nằm cân bằng trên bàn vì vị trí trọng tâm của vật thấp nhất.
Bài 5:
Một vật rắn phẳng mỏng dạng một tam giác đều ABC, cạnh a = 20cm. Người ta tác dụng vào
một ngẫu lực năng trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn 8,0N và đặt vào hai đỉnh A và C
và song song với BC. Momen của ngẫu lực là:
A. 13,8 Nm B. 1,38 Nm C. 13,8.10
-2
Nm D. 1,38.10
-3
Nm

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
d ) Khoảng cách từ điểm đặt của lực F đến trục quayCâu 7 : Một vật có trục quay cố định và thắt chặt, chịu tính năng của một lực F thìa ) Vật hoạt động quayb ) Vật đứng yênc ) Vật vừa quay vừa tịnh tiến d ) Vật hoạt động quay khi giá của lực không đi qua trục quayCâu 8 : Một vật không có trục quay cố định và thắt chặt khi chịu công dụng của ngẫu lực thì sẽ : a ) Chuyển động tịnh tiến b ) Chuyển động quayc ) Vừa quay, vừa tịnh tiến d ) Cân bằngCâu 9 : Chọn câu sai : a ) Khi giá của lực đi qua trục quay thì vật cân bằngb ) Mô men ngẫu lực nhờ vào vào vị trí trục quayGenerated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp : / / www.foxitsoftware.com For evaluation only. c ) Đơn vị của mô men ngẫu lực là N.md ) Mô men của lực tuỳ thuộc vào cánh tay đòn của lựcCâu 10 : Cánh tay đòn của ngẫu lực là khoảng cách : a ) Từ trục quay đến giá của lực b ) Giữa 2 giá của lựcc ) Giữa 2 điểm đặt của ngẫu lực d ) Từ trục quay đến điểm đặt của lựcCâu 11 : Cân bằng của một vật là không bền khi trọng tâm của nó : a ) Có vị trí không biến hóa b ) Có vị trí thấp nhấtc ) Có vị trí cao nhất d ) Ở gần mặt chân đếCâu 12 : Tác dụng một lực F có giá đi qua trọng tâm của một vật thì vật đó sẽ : a ) Chuyển động tịnh tiến b ) Chuyển động quayc ) Vừa quay vừa tịnh tiến d ) Chuyển động tròn đềuCâu 13 : Chọn câu sai : a ) Một vật chỉ có trạng thái cân đối khi chịu công dụng bởi cặp lực cân bằngb ) Khi vật chịu tính năng của một ngẫu lực, vật sẽ hoạt động quayc ) Khi trọng tâm trùng với trục quay thì cân đối của vật là cân đối phiếm địnhd ) Cân bằng của vật càng bền vững và kiên cố khi mặt chân đế càng rộngCâu 14 : Đơn vị của mô men ngẫu lực là : a ) N / m b ) N.m c ) N / md ) Không cóCâu 15 : Chọn câu phát biểu đúng : a ) Đơn vị động lượng là N.mb ) Một vật chịu tính năng của ngẫu lực thì chỉ có hoạt động quayc ) Đơn vị của ngẫu lực là kgm / sd ) Qui tắc mô men chỉ vận dụng cho vật có trục quay cố địnhCâu 16 Chọn câu đúng : Một vật rắn muốn cân đối khi chịu công dụng của hai lực, thì hai lực đó phải là : A. Trực đối không cân đối. B. Trực đối cân đối. C. Trực đối bằng nhau. D. Trực đối không bằng nhau. Câu 17 Chọn câu sai : Trọng tâm của vật rắn là : A. Điểm đặt của trọng tải tính năng lên vật rắn. B. Điểm mà hai giá của trọng tải giao nhau tại vật rắn. C. Điểm mà khi vật rắn dời chỗ thì nó cũng dời chỗ. D. Điểm mà giá của trọng tải tính năng lên vật rắn đi qua. Câu 18 Trong những cách viết sau, cách viết nào đúng nhất : Một quyển sách nằm cân đối trên mặt bàn vì phản lựcvà trọng tải tính năng lên nó quan hệvới nhau như sau : A.PNB.PN   C.PND.PN   Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp : / / www.foxitsoftware.com For evaluation only. Câu 19 Chọn câu sai : Điều kiện cân đối của vật rắn xuất hiện chân đế là : A. Giá của trọng tải tính năng lên vật rắn phải đi qua mặt chân đế. B. Đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật rắn gặp mặt chân đế. C. Đường thẳng đi qua trọng tâm vật rắn gặp mặt chân đế. D. Hình chiếu của trọng tải theo phương thẳng đứng là một điểm và phải nằm trong mặt chân đế. Câu 20 Chọn câu sai : Điều kiện nào sau đây để ba lực cùng công dụng lên một vật rắn hoàn toàn có thể cân đối ? A. Ba lực cùng nằm trong một mặt phẳng. B. Giá của ba lực đó giao nhau tại một điểm. C. Tổng độ lớn của ba lực đó phải bằng không. D. Hợp của hai trong ba lực phải cùng giá với lực thứ ba. Câu 21 Có đòn kích bẩy như hình vẽ. Đầu A của đòn kích bẩy treo một vật cótrọng lượng 30 N. Chiều dài đòn kích bẩy dài 50 cm. Khoảng cách từ đầu Ađến trục quay O là 20 cm. Vậy đầu B của đòn kích bẩy phải treo một vậtkhác có khối lượng là bao nhiêu để đòn kích bẩy cân đối như khởi đầu ? A. 15 N B. 20 N C. 25 N D. 30 NCâu 22 : chọn câu đúng : Điều kiện cân đối của một vật rắn chịu tính năng của 3 lực không songsong là : A.Hợp lực của hai lực phải cân đối với lực thứ baB. Ba lực đó có độ lớn bằng nhauC. Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng quy. D. Ba lực đó có giá vuông góc với nhau từng đôi mộtCâu 23. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách nghiên cứu và phân tích một lực thành hai lực tuy nhiên songA. Có vô số cách nghiên cứu và phân tích một lực thành hai lực song song. B. Chỉ có duy nhất một cách nghiên cứu và phân tích một lực thành hai lực tuy nhiên songC. Việc nghiên cứu và phân tích một lực thành hai lực song song phải tuân theo quy tắc hình bình hành. D. Chỉ hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích một lực thành hai lực song song nếu lực ấy có điểm đặt tại trọng tâmcủa vật mà nó công dụng. Câu 24. Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 300 N, một thúng ngô nặng 200 N. Đòngánh dài 1 m. Vai người ấy đặt ở điểm O cách hai đầu treo thúng gạo và thúng ngô những khoảng chừng lầnlược là21, ddbằng bao nhiêu để đòn gánh cân đối nằm ngang ? Chọn hiệu quả đúng. A.mdmd 5.0,5. 021  . B.mdmd 4.0,6. 021   C.mdmd 6.0,4. 021  . D.mdmd 75.0,25. 021   Câu 25. Một thanh chắn đường dài 7,8 m có khối lượng 2100N và có trọng tâm ở cách đầu bên trái1, 2 m. Thanh hoàn toàn có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m. Để giữ thanh ấy nằmngang vào đầu bên phải có giá trị nào sau đây : Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp : / / www.foxitsoftware.com For evaluation only. A. 2100N. B. 100N. C. 780 N. D. 150N. 1 – Chọn câu SAI : Điều nào sau đây là sai sau khi nói về trường hợp của hệ cơ động lượng bảo toàn ? A. Hệ hoàn toán kínB. Hệ không kín nhưng tổng hình chiếu những ngoại lực theo một phương nào đó bằng 0, thì theophương đó động lượng cũng được bảo toàn. C. Tương tác của những vật trong hệ với vật bên ngoài chỉ diễn ra trong thời hạn ngắn. D. những vật trong hệ trọn vẹn không tương tác với vật bên ngoài. 3 – Chọn câu ĐÚNG : Lực công dụng vào vật rắn có trục quay cố định và thắt chặt không làm cho vật quay khi : A. Giá của lực không đi qua trục quay. B. Giá của lực vuông góc với mặt phẳng của vật. C. Giá của lực đi qua trục quay. D. Giá của lực song song với trục quay. 4 – Chọn câu SAI : A. Điều kiện cân đối của một vật rắn xuất hiện chân đế là đường thẳng đứng đi qua trọng tâmcủa vật gặp mặt chân đế. B. Vị trí cân đối bền là vị trí trọng tâm của vật cao nhất. C. Trọng tâm của vật phẳng, mỏng dính, đồng tính trùng với tâm linh học của vật. D. Quyển sách nằm cân đối trên bàn vì vị trí trọng tâm của vật thấp nhất. Bài 5 : Một vật rắn phẳng mỏng dính dạng một tam giác đều ABC, cạnh a = 20 cm. Người ta công dụng vàomột ngẫu lực năng trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn 8,0 N và đặt vào hai đỉnh A và Cvà song song với BC. Momen của ngẫu lực là : A. 13,8 Nm B. 1,38 Nm C. 13,8. 10-2 Nm D. 1,38. 10-3 NmGenerated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp : / / www.foxitsoftware.com For evaluation only .

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon