Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4 sau một thời gian

Chọn A.

Fe + Cu2 + → Fe2 + + Cu
x mol x mol
⇒ mlá thép tăng = mCu – mFe
⇔ 1,6 = 64 x – 56 x ⇒ x = 0,2 mol .
⇒ mCu = 0,2. 64 = 12,8 gam .
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 800

Đáp án A

Giải :Fe + Cu2 + -> Fe2 + + CuKhối lượng Cu bám trên lá Fe là : 64.1,6 / ( 64-56 ) = 12,8 g
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 508
Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam ? A. 12,8 gam B. 8,2 gam C. 6,4 gam D. 9,6 gam Ngâm một thanh Fe trong dung dịch CuSO4 ,. Sau một thời hạn phản ứng lấy thanh Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là

A. 8,2 gam

B. 6,4 gam

C. 12,8 gam

D. 9,6 gam

Ngâm một thanh Fe trong dung dịch CuSO4 ,. Sau một thời hạn phản ứng lấy thanh Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là

A. 8,2 gam

B. 6,4 gam

C. 12,8 gam

D. 9,6 gam

Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng, lấy thanh Fe ra rửa nhẹ, làm khô, đem cân thấy khối lượng thanh Fe tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là

A. 6,4gam

B. 12,8gam

C. 8,2gam

D. 9,6gam

A. 6,4gam

B. 12,8gam,

C. 8,2gam.

D. 9,6gam.

Ngâm một lá Fe có khối lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5 M một thời hạn lấy lá Fe rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam, Giả sử hàng loạt sắt kẽm kim loại sinh ra đều bám vào sắt. Khối lượng FeSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là :

A. 3,2 gam .

B. 6,4 gam.

C. 7,6 gam

D. 14,2 gam.

Ngâm một lá Fe có khối lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5 M một thời hạn lấy lá Fe ra rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam. Giả sử hàng loạt sắt kẽm kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Khối lượng FeSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là

A. 3,2 gam

B. 6,4 gam

C. 7,6 gam

Ngâm một lá Fe có khối lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5 M một thời hạn lấy lá Fe ra rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam. Giả sử hàng loạt sắt kẽm kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Khối lượng FeSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là

ymAXJE5Dodvi

Va6DD8XJPgUe

NPryUh60qJhA

Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ và làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là :

A. 12,8 gam.

B. 8,2 gam.

C. 6,4 gam.

D. 9,6 gam.

Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam ? A. 12,8 gam B. 8,2 gam C. 6,4 gam D. 9,6 gam Ngâm một thanh Fe trong dung dịch CuSO4 ,. Sau một thời hạn phản ứng lấy thanh Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là

A. 8,2 gam

B. 6,4 gam

C. 12,8 gam

D. 9,6 gam

Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng, lấy thanh Fe ra rửa nhẹ, làm khô, đem cân thấy khối lượng thanh Fe tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là

A. 6,4gam

B. 12,8gam

C. 8,2gam

D. 9,6gam

Ngâm một lá Fe có khối lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5 M một thời hạn lấy lá Fe ra rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam. Giả sử hàng loạt sắt kẽm kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Khối lượng FeSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là

A. 3,2 gam

B. 6,4 gam

C. 7,6 gam

Ngâm một lá Fe có khối lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5 M một thời hạn lấy lá Fe ra rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam. Giả sử hàng loạt sắt kẽm kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Khối lượng FeSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là Ngâm một lá kẽm vào dung dịch có hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng xong lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì thấy khối lượng lá kẽm tăng thêm 2,35 % so với khối lượng lá kẽm trước phản ứng. Khối lượng lá kẽm trước phản ứng là :

A. 80 gam.

B. 60 gam

C. 20 gam

D. 40 gam

Cho thanh Fe nguyên chất có khối lượng 16,8 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,75 M. Sau một thời hạn lấy thanh Fe khỏi dung dịch, làm khô, cân nặng 17,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là

A. 6,4.       

B. 19,2.       

C. 0,8.        

D. 9,6.

Nhúng thanh Fe nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch Cu ( NO3 ) 2 2M. Sau một thời hạn lấy thanh Fe ra rửa sạch làm khô cân được 101,2 gam ( giả thiết sắt kẽm kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh Fe ). Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 11,20 gam

B. 7,47 gam

C. 8,40 gam

D. 0,84 gam

Video liên quan

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon