Giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1 gồm có tổng hợp công thức, triết lý, chiêu thức giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 7 .

Lý thuyết

1. Bài §1. Hai góc đối đỉnh

2. Bài §2. Hai đường thẳng vuông góc

3. Bài §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

4. Bài §4. Hai đường thẳng song song

5. Bài §5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

6. Bài §6. Từ vuông góc đến song song

7. Bài §7. Định lí

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Bài tập

Giaibaisgk. com trình làng với những bạn rất đầy đủ giải pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải cụ thể bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1 của bài Ôn tập chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 54 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên những cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke .

Giaibaisgk.com 17 Jun. 11

Bài giải:

Quan sát hình 37, ta có những cặp đường thẳng vuông góc và song song như sau :

Giaibaisgk.com 23 Jun. 11

– Năm cặp đường thẳng vuông góc là :
USD d_1 $ $ \ perp $ $ d_8 USD, USD d_3 $ $ \ perp $ $ d_4 USD ,
USD d_3 $ $ \ perp $ $ d_7 USD, USD d_1 $ $ \ perp $ $ d_2 USD ,
USD d_3 $ $ \ perp $ $ d_5 USD
– Bốn cặp đường thẳng song song là :
USD d_2 USD / / USD d_8 USD, $ d_4 USD / / USD d_5 USD ,
USD d_4 USD / / USD d_7 USD, $ d_5 USD / / USD d_7 USD .

2. Giải bài 55 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm :
a ) Các đường thẳng vuông góc với USD d USD đi qua USD M $, đi qua USD N. $
b ) Các đường thẳng song song với USD c USD đi qua USD M $, đi qua USD N. $

Giaibaisgk.com 18 Jun. 11

Bài giải:

a) Đường thẳng $d’$ đi qua $M$ và vuông góc với $d$, đường thẳng $d”$ đi qua $N$ và vuông góc với $d$.

b) Đường thẳng $e’$ đi qua $M$ và song song với $e$, đường thẳng $e”$ đi qua $N$ và song song với $e$.

Giaibaisgk.com 24 Jun. 11

3. Giải bài 56 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng $ AB $ dài USD 28 mm USD. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy .

Bài giải:

Ta biết rằng đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nên ta có cách vẽ như sau:

– Xác định trung điểm USD I $ của đoạn thẳng $ AB $ bằng cách đặt mép thước thẳng theo đoạn $ AB $ sao cho $ AB = 28 mm USD .
– Lấy điểm USD I $ trên đoạn $ AB $ sao cho $ IA = IB = 14 mm USD .
– Vẽ đường thẳng USD d USD đi qua USD I $ và vuông góc với USD AB USD. Đường thẳng USD d USD chính là đường trung trực của đoạn thẳng USD AB $ .

Giaibaisgk.com 25 Jun. 11

4. Giải bài 57 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Cho hình 39 $ ( a / / b ) USD, hãy tính số đo USD x USD của góc USD O $ .

Giaibaisgk.com 19 Jun. 11

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với $a$ đi qua điểm $O$.

Bài giải:

Giaibaisgk.com 26 Jun. 11

Qua $ O $ kẻ USD c / / a ⇒ c / / b USD ( vì cùng song song với a )
Ta có $ a / / c ⇒ \ widehat { A_1 } = \ widehat { O_1 } $ ( hai góc so le trong )
Nên $ \ widehat { O_1 } $ = $ 38 ^ 0 USD
Ta lại có USD b / / c ⇒ \ widehat { O_2 } + \ widehat { B_1 } = 180 ^ 0 $ ( hai góc trong cùng phía )

⇒ $\widehat{O_2} = 180^0 – \widehat{B_1} = 180^0 – 132^0 = 48^0$

Khi đó :
USD x = \ widehat { O_1 } + \ widehat { O_2 } = 38 ^ 0 + 48 ^ 0 = 86 ^ 0 USD
Vậy số đo USD x USD của góc $ O $ bằng USD 86 ^ 0 USD

5. Giải bài 58 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Tính số đo USD x USD trong hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy ?

Giaibaisgk.com 20 Jun. 11

Bài giải:

Ta có $ \ left. \ begin { matrix } a \ perp c \ \ b \ perp c \ end { matrix } \ right \ } $
$ ⇒ a / / b USD ( hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba )
Nên $ \ widehat { A_1 } USD + $ \ widehat { B_1 } $ = $ 180 ^ 0 $ ( hai góc trong cùng phía )
⇒ $ \ widehat { B_1 } $ = $ 180 ^ 0 $ – $ \ widehat { A_1 } $ = $ 180 ^ 0 $ – $ 115 ^ 0 $ = $ 65 ^ 0 USD
Vậy số đo USD x USD trong hình 40 là USD 65 ^ 0 USD .

6. Giải bài 59 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Hình 41 cho biết USD d / / d ’ / / d ” USD và hai góc USD 60 ^ 0 USD, USD 110 ^ 0 USD. Tính những góc $ \ widehat { E_1 } $, $ \ widehat { G_2 } $, $ \ widehat { G_3 } $, $ \ widehat { D_4 } $, $ \ widehat { A_5 } $, $ \ widehat { B_6 } $ .

Giaibaisgk.com 21 Jun. 11

Bài giải:

– Tính $ \ widehat { E_1 } USD : Ta có : USD d ’ / / d ” ( gt ) USD
⇒ $ \ widehat { C_1 } $ = $ \ widehat { E_1 } $ ( hai góc so le trong )
Mà $ \ widehat { C_1 } $ = $ 60 ^ 0 $ ( gt )
Nên $ \ widehat { E_1 } $ = $ 60 ^ 0 USD
– Tính $ \ widehat { G_2 } USD : Ta có : USD d ’ / / d ” USD
⇒ $ \ widehat { G_2 } $ = $ \ widehat { D_1 } $ ( hai góc đồng vị )
Mà $ \ widehat { D_1 } $ = $ 110 ^ 0 USD
Nên $ \ widehat { G_2 } $ = $ 110 ^ 0 USD
– Tính $ \ widehat { G_3 } USD : Ta có :
USD \ widehat { G_2 } USD + $ \ widehat { G_3 } $ = $ 180 ^ 0 $ ( hai góc kề bù )
⇒ $ \ widehat { G_3 } $ = $ 180 ^ 0 $ – $ \ widehat { G_2 } $ = $ 180 ^ 0 $ – $ 110 ^ 0 $ = $ 70 ^ 0 USD
– Tính $ \ widehat { D_4 } USD : Ta có :
USD \ widehat { D_4 } $ = $ \ widehat { D_1 } $ ( hai góc đối đỉnh )
⇒ $ \ widehat { D_4 } $ = $ 110 ^ 0 USD
– Tính $ \ widehat { A_5 } USD : Ta có : USD d / / d ” USD
⇒ $ \ widehat { A_5 } $ = $ \ widehat { E_1 } $ ( hai góc đồng vị )
⇒ $ \ widehat { A_5 } $ = $ 60 ^ 0 USD
– Tính $ \ widehat { B_6 } USD : Ta có : USD d / / d ” USD
⇒ $ \ widehat { B_6 } $ = $ \ widehat { G_3 } $ ( hai góc đồng vị )
⇒ $ \ widehat { B_6 } $ = $ 70 ^ 0 USD

7. Giải bài 60 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Hãy phát biểu những định lí được diễn đạt bằng những hình vẽ sau, rồi viết giả thiết, Tóm lại của từng định lí ( xem § 5 )

Giaibaisgk.com 22 Jun. 11

Bài giải:

a) Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì đường thẳng đó song song với nhau.

Giaibaisgk.com 27 Jun. 11

b) Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Giaibaisgk.com 28 Jun. 11

Bài trước:

Xem thêm :
Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon